Sunday, December 30, 2012

ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގް ގެ އެހީގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.


ޒަމާންތައް ބަދަލުވެ، ބޮކްސްފައިލްތަކާއި ފޮތްތައް ދޫކޮށް، އިންސާނުންވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ބަރޯސާވެ، ލިޔެކިޔުމާއި، ވީޑިއޯއާއި، މިއުޒިކާއި، ފޮޓޯ ފަދަ މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމްޕިއުޓަރގައި ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތްހޯދާ، އަހަރެމެންމިވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިވެފައެވެ. މޮބައިލް ފޯންތަކާއި، ކެމެރާތަކާއި، ފުރިޖާއި ، މައިކްރޯވޭވް އަވަންތައްވެސް ކޮމްޕިއުޓަރގެ ނެޓްވޯރކް ތަކާއި ގުޅިފައެވެ. ކޮލެޖް  އެސައިންޓްމަންޓްތައް ގޭގައި ހަދާއިރު، އޮފީހުގައި އެކުވެރިންނާއި އެކުނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ހުންނަނީ އޮފީހުގައި ކަމުން، މިހުރިހާ މުހިއްމު ފައިލްތައް ގިނަފަހަރު ހުންނަނީ އެކި ސިސްޓަމްތަކުގައި ވިއްސިވިހާލިވެ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައެވެ. ޕެންޑްރައިވެއްގަ، ނުވަތަ ސީޑީއެއްގަ، އެންމެފަހުން ޕެންއަށް ވައިރަސްވަދެ، ސީޑީގައި ކޫރުން އެޅި އަގުހުރި ޑޭޓާތައް ގެއްލިގެން ދެއެވެ.

Monday, November 26, 2012

އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ސިޔާސަތު 1


ތަރައްޤީ އަކީ އިންސާނާ ތަރައްގީވެގެން މެނުވީ ލިބޭއެއްޗެއް ނޫނެވެ. ރީތިހާ ބަނދަރުތަކާ، އިމާރާތްތައް އަޅާ، ދިދަފަތިދަމާ، ކުލަބޮކިން ޖަރީ ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އިންސާބޭނުންވާ އަރާމައި، އުފާ އަދި ހިތްހަމަ ޖެހުން ލިބުން އޮތީ ހަމައެނަކި، ތައުލީމާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގާ ކުރެވޭ މަސައްކަތުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި 200 އާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން އުޅޭރަށްތައް އޮތްއިރު  އެންމެ އަސާސީ ހިދްމަތްތައް ކަމުގައިވާ، ސާފުބޯފެން، ނަރުދަމާ، ތައުލީމް އަދި ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާވަރާ ގާތައްވެސް ގިނަރަށްތަކުގައި ލިބެންނެތެވެ.  މިކަންމިހެންމެދުވެރިވާން ޖެހިފައިވާ ސަބަބުތައް ނުހަނު ގިނައެވެ. އަމިއްލަވަންތަކަމާއި ވަތަނީ ލޯބީގެ ނަމުގައި އެކަހެރިވެ ބައިބައިކުރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ނުފޫޒުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ނޭއްގާނީ ހަރަކާތައި، ރަށްތަކުގައި ތިބޭ ތައުލީމުން މަހުރޫމް ވެފައިވާ ސިނކުޑިތަކަށް ސަވާރުވެގެން ވިޔަފާރިވެރިން ހިންގާ ހުދުމުހުތާރު އަމަލުތައް މީގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Saturday, November 10, 2012

Google traps, end of privacy, you are exposed!

We know Google tools are intelligent, efficient and helpful. Google search shows exactly what we want, Gmail takes care of our emails while, Google Drive, look after our files, Google Picasa manages our family albums and business photos. All of them are free, we don’t even have to single penny for the services.

Wednesday, November 7, 2012

އޭތި މީތި،ސިކުނޑީގެ ތޫފާން. blah blah 1


ދުނިޔެއަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އަހަރެންނަށް އަންގައިދިނީކޮންއެއްޗެއް ހެއްޔެވެ. ވިދާ ބަބުޅާ މުދާތަކެވެ. ފަނޑުވެގެން ނުދާ އިރުގެ އައްޔެވެ. މައުދަނާ ޖަވާހިރުގެ ކަންވާރުތަކުން ފުރިގެންވާ ގުދަންތަކަށް ނުބަލަނީ ހެއްޔެވެ. އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގައިވަނީ ފަނާވަނި ކަމާއި މުއްސަނދިކަމާއި ބޮޑާ ކަމުގެ ފަރަގެވެ. ދެންފަހެ އެންމެހާ ތަކެތި ފަނާވެގެން ދެޔެއެވެ.

Sunday, November 4, 2012

Components of Linux Distributions

Linux is not an operating system, it is a name given to an operating system’s kernel. Kernel is known as the heart of the operating system responsible for all communication between the computer hardware and applications.  There are several thousand distribution of Linux freely available. RedHat is one of the most trusted enterprise distribution of Linux, more over Linux Mint, Fedora, Ubuntu, Slackware, Debian,OpenSuse, CentOS, Puppy & Mageia are among the most popular distributions listed on Distrowatch, 2012.

Friday, November 2, 2012

Bits or Bytes, definitely not bite ! Differences between bits and bytes.


You may have heard about bits and bytes when you compare the size of memory cards, hard disks, speed of internet, etc. Most people  get confused when they see the acronyms, Mbps and MBps. They are not same hence they have two distinct meanings.  Mbps is Megabits per second while MBps  is Megabytes per second. Simply they are bits and bytes. Bits are smaller than bytes.

Thursday, November 1, 2012

ޕާކިސްތާންގައި އަޅުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުއްޓުމެއްނެތް! ހައިދަރުއާބާދުގެ ސިންދު ދަރިކޮޅު ވޭނާއި ކެކުޅުމުގައި!


ހިންދީންނާއި މުސްލިމުންނާއި ދެމެދު ހިނގި  ހަމަނުޖެހުމަށް ފަހު  (ބަނގުލަދޭޝް ) އީސްޓް ޕާކިސްތާނާއި  ނޯރތު ޕާކިސްތާން  1947 ވަނަ އަހަރުގައި އުފެދުނެވެ.  ޕާކިސްތާނުގެ ހައިދަރު އާބާދުގެ ސިންދް ޕްރޮވިންސްގެ އަސްލު ވަޒަންވެރިން ކަމުގައިވާ ސިންދު ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ތަފާތުކަން ބޮޑުގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބެހެއްޓި، އެމީހުންނަކީ ބާކީ ކޮއްލެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި އެޔީ އަޅުމަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުން ޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެން ފެށުނެވެ.

There was an error in this gadget

Adam Fathuhy