Monday, November 26, 2012

އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ސިޔާސަތު 1


ތަރައްޤީ އަކީ އިންސާނާ ތަރައްގީވެގެން މެނުވީ ލިބޭއެއްޗެއް ނޫނެވެ. ރީތިހާ ބަނދަރުތަކާ، އިމާރާތްތައް އަޅާ، ދިދަފަތިދަމާ، ކުލަބޮކިން ޖަރީ ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އިންސާބޭނުންވާ އަރާމައި، އުފާ އަދި ހިތްހަމަ ޖެހުން ލިބުން އޮތީ ހަމައެނަކި، ތައުލީމާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގާ ކުރެވޭ މަސައްކަތުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި 200 އާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން އުޅޭރަށްތައް އޮތްއިރު  އެންމެ އަސާސީ ހިދްމަތްތައް ކަމުގައިވާ، ސާފުބޯފެން، ނަރުދަމާ، ތައުލީމް އަދި ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާވަރާ ގާތައްވެސް ގިނަރަށްތަކުގައި ލިބެންނެތެވެ.  މިކަންމިހެންމެދުވެރިވާން ޖެހިފައިވާ ސަބަބުތައް ނުހަނު ގިނައެވެ. އަމިއްލަވަންތަކަމާއި ވަތަނީ ލޯބީގެ ނަމުގައި އެކަހެރިވެ ބައިބައިކުރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ނުފޫޒުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ނޭއްގާނީ ހަރަކާތައި، ރަށްތަކުގައި ތިބޭ ތައުލީމުން މަހުރޫމް ވެފައިވާ ސިނކުޑިތަކަށް ސަވާރުވެގެން ވިޔަފާރިވެރިން ހިންގާ ހުދުމުހުތާރު އަމަލުތައް މީގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Wednesday, November 7, 2012

އޭތި މީތި،ސިކުނޑީގެ ތޫފާން. blah blah 1


ދުނިޔެއަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އަހަރެންނަށް އަންގައިދިނީކޮންއެއްޗެއް ހެއްޔެވެ. ވިދާ ބަބުޅާ މުދާތަކެވެ. ފަނޑުވެގެން ނުދާ އިރުގެ އައްޔެވެ. މައުދަނާ ޖަވާހިރުގެ ކަންވާރުތަކުން ފުރިގެންވާ ގުދަންތަކަށް ނުބަލަނީ ހެއްޔެވެ. އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގައިވަނީ ފަނާވަނި ކަމާއި މުއްސަނދިކަމާއި ބޮޑާ ކަމުގެ ފަރަގެވެ. ދެންފަހެ އެންމެހާ ތަކެތި ފަނާވެގެން ދެޔެއެވެ.

Thursday, November 1, 2012

ޕާކިސްތާންގައި އަޅުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުއްޓުމެއްނެތް! ހައިދަރުއާބާދުގެ ސިންދު ދަރިކޮޅު ވޭނާއި ކެކުޅުމުގައި!


ހިންދީންނާއި މުސްލިމުންނާއި ދެމެދު ހިނގި  ހަމަނުޖެހުމަށް ފަހު  (ބަނގުލަދޭޝް ) އީސްޓް ޕާކިސްތާނާއި  ނޯރތު ޕާކިސްތާން  1947 ވަނަ އަހަރުގައި އުފެދުނެވެ.  ޕާކިސްތާނުގެ ހައިދަރު އާބާދުގެ ސިންދް ޕްރޮވިންސްގެ އަސްލު ވަޒަންވެރިން ކަމުގައިވާ ސިންދު ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ތަފާތުކަން ބޮޑުގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބެހެއްޓި، އެމީހުންނަކީ ބާކީ ކޮއްލެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި އެޔީ އަޅުމަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުން ޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެން ފެށުނެވެ.

There was an error in this gadget

Adam Fathuhy