Tuesday, January 29, 2013

ވަރަށް ސެކިޔުރ، އަހަރެންގެ އީމެއިލް އަދި ފޭސްބުކް ޕާސްވަރޑް ވަގަށް ނެގިޔަސް ބިރެއްނެތް !އީމެއިލްއާއި ސޯޝަލްނެޓްވޯރކް އެކައުންޓް ތަކުގެ ޕާސްވަރޑް ވަގަށްނެގުން ނުތަވަތަ ހައިޖެކް ކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަމީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަ އެކެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ގޫގުލް، ފޭސްބުކް އަދި ޔާހޫ ފަދަ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ "ޓޫ ސްޓެޕް ވެރިފިކޭޝަން " ގެ ބޭނުން ހިފާ ތަންފީޒު ކުރަންފަށާފައެވެ.

Monday, January 21, 2013

ނެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރޭމްވޯކެއް އުފެއްދުން، ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީގެ ސިޔާސަތު 2

ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހްކޮށް އާޤާނޫނު އަސާސީއަކާއި، ގާނޫނު އަސާސީން ލާޒިމްކުރާ އެތައްގާނޫނެއް މިއަދު ވަނީ ވުޖޫދަށް އައިސްފައެވެ. އޭގައި ލިބިދީފައިވާ އެންމެ އަސާސީ ހައްގުތައްކަމުގައިވާ، ސާފު ބޯފެނާއި، ނަރުދަމާ،ކަރަންޓް، ތައުލީމް، އަދި ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ވަނީ އެދެވޭ މިންވަރަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވިއެވެ. ކަންމިހެންވުމުގެ އަސްލެއް ކަމުގައި ވެފައިވަނީ  ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ކޯޅުމާއި،

Saturday, January 19, 2013

ގޫގުލް ޕްރޮޖެކްޓް ގްލާސް ގެ "ގްލާސް އެކްސްޕްލޯރަރ" އަކީ ދުނިޔެ ގުޑުވާލެނެ ގެޖެޓެއް.ޕްރޮޖެކްޓް ގްލާސް އަކީ ގޫގުލްއިން އަލަށް އީޖާދު ކުރާ " ގްލާސް އެކްސްޕްލޯރަރ" ކިޔާ  ގެޖެޓެއް އުފެއްދުމަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތިން ގޫގުލް އިން ވަނީ މި ގެޖެޓު މަސައްކަތް ކުރާގޮތާއި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އަޖުމަ ބެލުމުގެ  ގެޖެޓުތައް އެމީހުންގެ އެކި ޝޯތަކުގައި ދައްކާލާފައެއެވެ.

މިގެޖަޓަކީ މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް ރަންކުރާ އަދި ތަފާތު ސޮފްޓްވެއަރ އިންސްޓޯލްކޮއްގެން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރެވޭ ގެޖެޓެކެވެ. އައިނެއްގެ ސިފައިގައި ހަދާފައިވާ ދުނިގަނޑުގައިވާ ކެމެރާއިން ފޮނުވާ ރިއަލްޓައިމްވީޑިޢޯ އާއި، އައިނު އަޅައިގެން ހުންނަ މީހާ ދައްކާ ވާހަކަތައް ވަޔަރލެސްސް ނެޓްވޯކުތަކުގެ އެހީގައި  އިންޓަރނެޓުން ބަލާ އަޑު އެހުމުގެ އިތުރަށް އެމީހަކާ ވާހަކަދެއްކޭނެ ފީޗަރސް ތައްވަނީ އޭގައި ހިމަނާފައެވެ.

Tuesday, January 15, 2013

ފޭސްބުކުން ގްރާފް ސާރޗް ތައާރަފް ކޮއްފި ، ފޭސްބުކްގެ ޕްރައިވެސީ އަށް ސަމާލުވޭ !މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް ފޭސްބުކުން އާވައްތަރެއްގެ ސާރޗް ފަންކްޝަންއެއް ފޭސްބުކުގައި ހިމަނައި ފިއެވެ. ފޭސްބުކް ނިވްސް ރޫމްގައި ހަބަރުފަތުރާފައިވާ ގޮތުގައި، މިސާރޗް ފީޗަރގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން، ބީޓާ ޓެސްޓިން ވާރޝަންއެއް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ އަދި އެހާމެ ހަލުވި ސާރޗް ފަންކް ޝަން ބޭނުންކޮއްގެން ފޭސްބުކުން، މީހުންނާއި ތަންތަނާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތަށް ވަނީ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮއްފައެވެ.

Monday, January 14, 2013

ކަރަޔަކީ ވަޔަގްރާ ފަދައިން ޖިންސީބާރު ގެނެސްދޭ މޭވާއެއް ! ރޯދަމަސް.... .... .... !ކަރަޔަކީ ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހައްދާ އުޅޭ އަދި ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެހާމެ މަގުބޫލް މޭވާއެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ރޯދަމަހު ކާމޭޒުތައް ފަޅުފިލުވައި، އަދި މޭތަކަށް ފިނަކަން ގެނެސްދޭ ބައިވެރިޔެކެވެ. ކަރާގެ މީރުކަމާއި ފޮނިކަމުގެ އިތުރުން އެއީ ތަފާތު ގިނަބަލި ތަކަށް ފަރުވާއެއްކަން ފަހުގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓް ތަކުން ވަނީ އެނގިފައެވެ.  ހަމައެހެންމެ އެއީ ހަށިގަނޑުގައިވާ ވިހަމާއްދާތައް ބޭރުކޮއްދޭ ގުދުރަތީ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓެކެވެ.

Saturday, January 12, 2013

ކްލަޔަންޓް ސައިޑް އަދި ސަރވަރ ސައިޑް ސްކްރިޕްޓިންގ އަކީ ކޮބާ؟


ސަރވަރސައިޑް ސްކްރިޕްޓިންގ އަކީ ވެބްސަރވަރއެއްގައި ސްކްރިޕްޓް ފައިލްތައް ރަންކުރުމަށްފަހު އޭގެ ނަތީޖާ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާ މިހާގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ހިސާބަށް ޑައިނަމިކްކޮށް ގެނެސްދޭ ވެބްސަރވަރ ޓެކްނޮލޮޖީ އެކެވެ. މިޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރަނީ ޕްރޮގްރާމިންގެ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮއްގެން ޔޫޒަރ އަށް އެއާއި ކުޅެގެން ތަފާތު ނަތީޖާ ނެރެވޭ ވެބް ބޭސްޑް ސޮފްޓް ވެއަރ ހެދުމަށެވެ.

Thursday, January 10, 2013

ސިހުރުވަޅަކަށް ގަނބައިގަތުމުން 12 ދަރިން މަރުވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ.އަޅުގަނޑު ކުޑައިރު މިސްކިތަށް ދާއިރު ސަހަރާގެ އަރިމަތީގައި ވަރަށް ގިނައަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންތަކެއްގެ މަހާނަތަކެއް ފެންނަން ހުރެއެވެ. އެއީ ކޮންކުދިންނެއްތޯ މީހުންނާ ސުވާލު ކޮއްލުމުން ބުނަނީ އެއީ އެކަކުގެ ދަރިން ކަމަށެވެ. ބުނެވޭގޮތުގައި 1940 ގެ އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި، އެކުދިންގެ މަންމަގެ އުމުރުން އެންމެ ޒުވާން ދުވަސްވަރުގައި ދަރުކޮށަން ވަލަށް ވަދެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ސިހުރު ވަޅަކަށް ގަނބައިގަތެވެ.

 ބުނެވޭ ގޮތުގައި ހަދާފައި ހުރި ސިހުރެއްގެ ބާރުގަދަ ކަމުން އޭނާޔަށް ލިބޭ ކޮންމެ ކުއްޖެއްވެސް އުމުރުން އަހަރަކާ ހިސާބަށް ދާއިރަށް ޖިންނި އެކުއްޖާ ގައިތެރެއަށް ވަދެ ލޭބޮއި ހުސްކޮއްލުމުން، ދޮންފޫޑުވެ، ކާޑޫބަލި ޖެހި ކުއްޖާގެ ޅައުމުރުގައި މަރުވެއެވެ. ކަންތައް މިހެންވަމުންގޮސް އެތައްކުދިންނެއް މަރުވިފަހުން،  ފަންޑިތަވެރިންގެ ކިވެލިތަކާއި ތަވީދުތައްލިޔެ ދިވެހިބޭސް ކުރުމުން އެއްކުއްޖަކު ބޮޑުވެ މިހާރުވެސްދިރި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސ އޭގެ ފަހުން ލިބުނު ހުރިހާ ކުދިން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

Tuesday, January 8, 2013

އަހަރެންވެސް އިންކޮންގޮނީޓޯ، ސޭފް، ޕްރައިވެޓް އިންޓަރނެޓް ބްރައުޒިންގ

ގޫގުލް ކްރޯމް، މޮޒިއްލާ ފަޔަރ ފޮކްސް އަދިވެސް ފަހުގެ ގިނަ ބްރައުޒަރ ތަކުގައި، އިންޓަރނެޓް ބްރައުޒްކުރާ މީހުން ނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޕްރައިވެޓް ބްރައުޒިންގެ ގެ ފީޗަރ ވަނީ ހިމަނާ ފައެވެ. މިފީޗަރ އޮންކޮއްގެން ބްރައުޒަރ ބޭނުންކުރާނަމަ، ވަދެފައިވާ ސައިޓުތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، ކުކީއާއި، ފޯރމް އޮޓޯފިލް އިންފޮރމޭޝަން އާއި ޕާސްވޯޑް ފަދަ ޕަރސަނަލް ރެކޯރޑްސް ތައް ސިސްޓަމުގައި ރައްކައެއް ނުކުރާނެއެވެ.

Sunday, January 6, 2013

އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ހައިސިއްޔަތާއި ކޮރަޕްޝަނާއި މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ


އަމިއްލަ މެމްބަރު، މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓް، މިނިވަން މެމްބަރު ފަދަ ބަސްތަކަކީ ސިޔާސީ އުދަރެހުން ވަރަށް ގިނައިން ފެންނަ ބަސްތަކެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ކަނޑައަޅަން ކުރިބަހުސްތަކުގެތެރެއިން ދިވެހި ގާނޫނު އަސާސީގައި  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަން ޖެހޭނޭ މަލްޓިޕާޓީ އަށް ޖާގަދެވޭ ޕްރެޒިޑެންޝިއަލް ވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. ހަމަ އެޔާއި އެކު ވެރިކަން ކުރާނެ ގޮތާއި، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބައްޓަންކޮއްފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ވެރިކަމެއް ކުރާގޮތަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހާއި، އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ އިތުރު މިފަދަ އިންތިހާބީ މަގާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބް ކުރުމަށް، ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުންނާއި، އަދި އަމިއްލަގޮތުން  ކުރިމަތިލެވޭނެކަން ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮއްފައިވެއެވެ.

There was an error in this gadget

Adam Fathuhy