Sunday, February 10, 2013

މުއްސަނދިކަން ހަމަހަމަ ކުރުން، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ސިޔާސަތު 3ގައުމެއް ޖީޑީޕީ ޕަރ ކެޕިޓާ (އާމްދަނީގެ ގޮތުން އަހަރަކު ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު) ކިތަންމެ ވަރަކަށް މައްޗަށް ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ގައުމައް ތަރައްގީވެ ތަހުޒީބްވެގެން ނުގޮސްދާނެއެވެ. ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރަނީ މުޅިދައުލަތައް ( އެންމެންނަށް) ލިބޭއާމް ދަނީގެ ޖުމްލަ މުޅިއާބާދީގެ އަދަދަށް ބަހާލައިގެން ކަމުން، މަދު މުއްސަނދިންކޮޅެއްގެ އަތުގައިވާ ގިނަފައިސާގެ ސަބަބުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތް އިތުރުވާނެއެވެ. ގައުމަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ %69 އެންމެ 265 މީހުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލް ވެފައި އޮތުމަކީ ބިރުވެރިކަމަކަށް ވާއިރު  ބާކީ ތިބި 369335 މީހުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތުމުން ހާމަވެގެން ދަނީ މުއްސަނދިކަށް ހަމަ ހަމަ އަށް ބެހިފައި ނެތްކަމާއި ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުމާއި، އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތެއް ނެތްކަމާއި ގައުމުގެ އާބާދީގެ %76 ވުރެ ބޮޑުބައި އުޅެން ޖެހިފައިވަނީ ނިކަމެތިން ގޮތުގައި ކަމެވެ.
There was an error in this gadget

Adam Fathuhy