Thursday, May 30, 2013

ފަސޭހަކަމާއެކު ފޭސްބުކް ސްޓެޓަސް އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެ އާ ފަންކްޝަންތަކެއް ތައާރަފް ކޮއްފި.ފޭސްބުކް އިން އަލައް ތައާރަފްކޮއްފައިވާ ސްޓެޓަސް އަޕްޑޭޓް ފީޗަރސް އިން ފަސޭހަމަމާއި އެކު ސްޓެޓަސް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތައް ވަނީ ފަރުމާކޮއްފައެވެ. މިގޮތުން އެމީހެއްގެ މޫޑްއެވަގުތު ހުންނަގޮތާ ގުޅޭ އެމޯޓިކަން އާއި މެސެޖް ހިމޭނޭ ލިސްޓުގެ އައިޓަމަކަށް ކްލިކްކޮއްލައިގެން ސްޓެޓަސް އަޕްޑޭޓް ކޮއްލެވެއެވެ.  މި ސްޓެޓަސްތައް ބަހާލާފައިވަނީ މައިގަނޑު 6 ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ފީލިންގ، ވޮޗިންގ. ރީޑިންގ، ލިސިނިން ޓު، ޑްރިންކިން، އަދި އީޓިން ކިޔާ ބައިތަކަށެވެ.

Thursday, May 16, 2013

ދިވެހިންގެ ޓޮންސިލް، ސައިނަސް، ތައިރޮއިޑް އަދި އެޕެންޑިކްސް ! ؟ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި، ސައިނަސް، ޓޮންސިލް، ތައިރޮއިޑް އަދި އެޕެންޑިކްސް ހުރެގެން ނުވަތަ އުފެދިގެން ބަލިވާމީހުން ވަރަށް ގިނައިން މީހުން ބުނެއުޅެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ، ބޮލަށް އުނދަގޫވާ އަދި އެހެންބުނުމުން އެއީ ކާކުބުނި ވާހަކައެއްތޯ ސުވާލުކުރެވެއެވެ.  އިންސާނެއްވިއްޔާ، ސައިނަސް، ޓޮންސިލް، ތައިރޮއިޑް އަދި އެޕެންޑިކްސް ހުންނާނެއެވެ. އެއީ އެތެރެހަށީގެ  ބައެއް ގުނަވަންތަކަކަށް ކިޔާ ނަންތަކެކެވެ. ބައެއްފަރާތްތަކަށް ވިސްނިފައި އޮންނަނީ އެގުނަވަން ތަކަކީ ބަލިތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

Tuesday, May 14, 2013

އޭނާ އަކީ ޖިންނި މައިތިރިކޮށް ބަލިތައް ރަނގަޅުކުރާމީހެއް ! ؟އެއީ  1990 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެކެވެ. ފަންޑިތައާއި، ސިހުރު ހާހޫރަ ހެދުމަކީ އެޒަމާނުގައި ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް އާއްމު ކަމެކެވެ. އެކަމުގެ ހުނަރާއި ފަންނު ލިބިގެންވާކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބަޔަކު ރަށުގައި އުޅެއެވެ. މީގެން އެކަކީ ފަނޑިތައާއި ސިހުރު ހާހުރަ ހަދައިގެން، ބަލިތަކަށް ޝިފާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާމީހެކެވެ.  ކޮންމެއަކަސް އެއްގެއަކަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާކުދިން ( 4 ކުދިން ) ލޮލަށް ރަނގަޅަށް ނުފެންނަ ކަމަށާއި އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ތަކުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުފެންނަކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކުރަން ފަށައިފިއެވެ.  މިކަން މިހިސާބަހަށް ދިއުމުން، ފަންޑިތަހަދާމީހާ ޖިންނިގެނެސް ސުވާލުކުރުމުން އެނގިފައިވަނީ އެގޭގެ ހުރިހާކުދިންނަށް ބާރުގަދަ ސިހުރެއް ހަދާފައިވާކަމެވެ. ފަންޑިތަވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ރޯމަހުގެ މޭތަކެއް ހޯދައި، އޭގައި ފަނޑިތަ ލިޔެ ހުރިހާކުދިންނަށް ކާންދީ ކިޔެވެލި ތަކަށްފަހު ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާކަމެއް ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. ރަށުގެ މީހުން މިކަމާ އާޝޯހްވެ އޭނާގެ މޮޅުކަމުގެ ވާހަކަދައްކާ އުޅެތެވެ.
There was an error in this gadget

Adam Fathuhy