Wednesday, June 26, 2013

އިންޓަނެޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ ކާކު ؟ އިންޓަރނެޓް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިހިނެތް ؟

އިންޓަރނެޓަކީ ކަނޑުއަޑީގައި އަޅާފައިވާ ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ސަބްމެރައިން ކޭބަލްއިންނާއި ބިމުގަޑީގައި ވަޅުލާފައިވާ ކޭބަލް ތަކުންނާއި، ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްތަކާއި، ވައިފައި އަދި ބްލޫޓޫތް ފަދަ އެތައް ކަނެކްޝަންތަކަކުން އެތައް ނެޓްވޯރކްތަކަކާއި ގުޅި ލާމެހިފައިވާ މާސިންގާ ނެޓްވޯރކެކެވެ. ކޮންމެ ސިކުންތަކު މިމާސިންގާ ނެޓްވޯރކާއި، އެތައްހާސް ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ނިޒާމުން ގުޅުވައިދޭ އެތައްއާލާތެއް ގުޅޭއިރު އެއާއެއްވަރު އަދަދެއް ނެޓްވޯރކުން ވަކިވެގެން ދެއެވެ. ދިގުރާސްތާ ފޯންކޯލްކުރުމާއި، ޓެލެމެޑިސިން، އަދި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ ސިގްނަލް ފޮނުވަމަށާއި، ވީޑިއޯ، އޯޑިއޯ ، ފޮޓޯ އަދި ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުމުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރެއެވެ.

Tuesday, June 4, 2013

ސޯމާލިޔާއިން ބަޖިޔާ އަކީ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ބަޖިޔާ ކެއުންމަނާ ކޮއްފި !


ސޯމާލިޔާގެ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަތިޔާރުއެޅި  އިސްލާމީ ޖަމާއަތަކުން ބަޖިޔާ ގެންގުޅުން މަނާކޮއްފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ނޫހެއް ކަމުގައިވާ ޑެއިލީ މެއިލްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، އެގައުމުގައި ބަޖިޔާ ގެންގުޅުން މަނާކުރަން ޖެހުނީ ބަޖިޔާ އަކީ، ހުޅަނގާ ދޯޅަ އެއްޗަކަށް ވުމުންކަމަށެވެ. މިގޮތުން ބަޖިޔާ އާ ކްރިސްޓިއަންދީނާ ގުޅުމެއް ވާކަމަށް ސޯމާލިއާގެ ޖަމާއަތުން ހަބަރުދެއެވެ.
There was an error in this gadget

Adam Fathuhy