Tuesday, July 30, 2013

މިސްކިތުފަންޑާއި އޭގެ ވަތުބަތާނުގެ ވާހަކަ - އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލް


މިލިޔުން ބިނާކޮއްފައި ވަނީ " މިސްކިތު ފަންޑް" އާއި އެފަންޑުން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގ ބަޖެޓް އަންދާޒާ ކުރުމާއި، އިމާރާތުގެ ފްލޯރ އޭރިޔާ ހިސާބުކުރި ގޮތާއި، އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ އާއި ފަންޑުން ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްސަދުތައް ހާސިލްކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް ހަދާފައިވާ  ސްޓަޑީއެއްގެ މައްޗަށެވެ. ފަންޑްތައް ހަދައިގެން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތްދިނުމަކީ ދުނިޔޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ.

Monday, July 29, 2013

ޕެންޑްރައިވް ނުވަތަ ހާރޑްޑިސްކްގައި ޕާސްވަރޑް ޖެހުން އަދި އެންކްރިޕްޓް ކުރުން


ވައިރަހުގެ އުނދަގުލުން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި މައުލޫމާތު ވަގަށް ނެގުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޕެންޑްރައިވް ނުވަތަ ރިމޫވެބްލް ހަރޑްޑިސްކް ނުވަތަ ހަރޑްޑިސްކް ޕާރޓިޝަނެއްގައިވެސް ޕާސްވަރޑް ޖެހިދާނެއެވެ. އަދި އޭގައި ރައްކާކުރެވޭ މައުލޫމާތުތައް އެންކްރިޕްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.
There was an error in this gadget

Adam Fathuhy