Thursday, August 22, 2013

ވިސްނާމީހާ ގެ ނުކުތު ފަރާތް - އޭތިމީތި ސިކުނޑީގެ ތޫފާންއިރުއޮއްސިނުހިނދެވެ. ކައުނު ނެތިގެން ހިނަގައްޖެއެވެ. ފަހެ އަހަރެންއެވަނީ ކޮންތަނެއްގައި ހެއްޔެވެ. އިހްސާސެއްނުވާ ނިމުމެއްނެތް ފުންކަނޑެއްފަދަ ރާސްތާއެކެވެ. އިހްސާސްނުކުރެވޭ ދިގުރާސްތާގެ މަންޒިލަކީ ފަހެކޮންއެއްޗެއް ހެއްޔެވެ. ދެން އަހުރެން ބުނީމެވެ. އެއީ ހިޔާލީ ދުނިޔޭގެ ދަތުރުގެ ތަސައްވަރެކެވެ. ސިކުނޑިން ކުރުވާ ހިޔާލުގެ ނަލަކަމާއި، ފޮނިކަމާއި ތަޒާކަމުގެ ލާމަސީލް މިސާލެކެވެ. ދެން އެހިނދު އިންސާނާ އޭނާގެ ވިސްނުމުންބޭރުވެ ޖަލެއްގައި ބަންދުވެފައިވާ އަޅެއްފަދައިން އުމުރު ހޭދަކުރެއެވެ. ވިސްނުމާއި ފިކުރުމެގެ ބޭނުމާއި ފަހެ ވިސްނަނީ ކޮން ގުނަވަނަކުންވެސް އިންސާނާ ހަދުމަނެތިގެންދެޔެއެވެ. 

Friday, August 9, 2013

ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ލޯބިވެރިޔާ އެންޖެލިކް ޝެރޯން އެހެން ނަމެއްގައި އެނބުރި ފޭސްބުކްއަށް
ފޭސްބުކް އެކައުންޓެއް ބޭނުންކޮއްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރުން ދަނީއާންމުވަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ސިޔާސީ އެތައްފަރާތެއްގެ ބަރަހަނާ މަންޒަރުތައް ރެކޯޑްކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފައިސާއަތުލާ ބްލެކްމެއިލްކޮށްފައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޯމަތިވަމުންއަންނަ އިރު ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ބްލެކްމެއިލް ކުރުމަށް ފޫގަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ސޯޝަލްމީޑިއާގައިފެނެއެވެ.

Wednesday, August 7, 2013

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުން – ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތު 4

މިނިމަމް ވޭޖް ނުވަތަ އެއްމެދައްކޮށް ދެވޭނެ އުޖާރަ އަކީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެމީހުންނަށް ހައްގު އުޖޫރަ ދިނުމުގައި އިންސާފުވެރި އުޖޫރައެއް ދިނުމަށް މަގު ފަހިކުރުވާނެކަމެވެ. ތާރީހީ ފަތްފުއް ތަކުން އެގެން ހުރިގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 1894 ގައި ނިވްޒީލެންޑް ގައެވެ، އަދި އޭގެ ފަހުން އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމުގައިވާ ވިކްޓޯރިއާގައި 1896 ގައެވެ. މިހާތަނަށް %90 ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި މިނިމަމް ވޭޖްގެ ސިޔާސަތު ވަނީ ތަންފީޒު ކުރެވިފައެވެ.  ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ވިޔަފާރިވެރިން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެއީ ވިޔަފާރިއާއި މަސައްކަތުގެ އަހްލާގަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

Thursday, August 1, 2013

ބީވަރގެ ފުރަގަސްފަރާތުން ނުކުންނަ ދިޔަވަރުން އުފައްދާ މީރު ކާނާ - ޔަމީ


ރާސްބެރީގެ ރަހައަކީ މޭވާގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮއްލެވޭ މީރުރަހައެކެވެ. ކާއެއްޗެހީގައި އެރަހަލެއްވުމަށް ރާސްބެރީ ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އެންމެ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެކަށްޗަކީ ރާސްބަރީ އާރޓިފިޝަލް ފްލޭވަރ އެވެ.
There was an error in this gadget

Adam Fathuhy