Saturday, December 7, 2013

ލޯނުނެގުމާއި ވިޔާފާރިކުރުމާއި ބަނގުރޫޓްވުން.


ބޭންކުންތަކުން ލޯންދެނީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށާއި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އޭގެން ބޭންކަށް މާލީ ނަފާއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ގިނަފަހަރަށް ބޭންކުން ލޯންނަގާއިރު ލޯންނެގެނީ ކޮން ޝަރުތަކެއްގެ މައްޗައްކަމާއި، އަދި ލޯން އަނބުރާ ދައްކާއިރު ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓާއި ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރެވޭ ގޮތް ލޯންނަގާ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަނީ އޮޅިފައެވެ.
There was an error in this gadget

Adam Fathuhy